Zadzwoń do nas + 48 501 227 094

Specjalizujemy się w dochodzeniu wierzytelności od podmiotów gospodarczych, członków zarządu oraz roszczeń od osób fizycznych.

Działania Vindicaso ukierunkowane są na poprawę płynności finansowej. W ramach realizowanych usług prowadzimy windykację polubowną, sądową oraz komorniczą. Wypracowane przez lata kontakty z prawnikami oraz komornikami pozwoliły na skrócenie czasu realizacji procesu windykacji do minimum. Wykorzystujemy tylko legalne metody opierające się na kształtowaniu woli dłużnika.

Zakończymy beztroskę dłużników!

Często używany zwrot „Zapłacę, gdy mi zapłacą” tylko fikcyjnie tłumaczy dłużników, którzy czują się usprawiedliwieni przerzucając swoje problemy na nas. Popularną odpowiedzią dłużników na pytanie, kiedy uregulują należności jest „Nie wiem, kiedy mi zapłacą”. Nie można pozwolić wciągnąć się w tę grę.
Prowadząc negocjację głównym założeniem jest ustalenie terminu spłaty zadłużenia. Znając dzień zapłaty należy oczekiwać potwierdzenia ustaleń w formie pisemnej.

Wyjaśnimy sporne sprawy!

Brak zapłaty tłumaczony „niewłaściwie wykonaną pracą” winien mieć odniesienie do rzeczywistości, a nie wynikać z chęci uzyskania rabatu.

W niektórych branżach kontrahenci zlecający zamówienie przekazują materiały, na podstawie których jest realizowana praca. Zdarza się jednak, że w materiałach tych popełniają błędy, którymi następnie obarczają realizującego zlecenie. Posiadając pełną dokumentację możemy w większości przypadków już na etapie przedsądowym ustalić, czy niepłacący kontrahent będzie miał jakąkolwiek linię obrony. Kontrahenci, którzy nie chcą płacić dla zasady, zazwyczaj nie zachowują właściwej formy zgłaszania reklamacji. W sytuacjach, w których reklamacja jest zasadna, sąd powołuje biegłego dla danej branży, który ustala zasadność reklamacji.

Wypełnimy puste konto!

Brak terminowych płatności prowadzi do zachwiania kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Tylko sukcesywne monitorowanie należności poprzez telefoniczne przypominanie i wysyłanie wezwań do zapłaty pozwoli notować regularne wpływy.

Umowy cesji wierzytelności

Umowy powierniczego przeniesienia wierzytelności (często nazywane cesją wierzytelności) to najbardziej rozpowszechniona oraz najefektywniejsza forma przekazania należności do firmy windykacyjnej. Z chwilą podpisania umowy Vindicaso prowadzi windykację we własnym imieniu, a nie na podstawie pełnomocnictwa. Przy kierowaniu sprawy na drogę postępowania sądowego Zleceniodawca nie ponosi kosztów sporządzenia pozwu sądowego i zastępstwa procesowego. Posiada jednak wpływ na przebieg procesu windykacyjnego, z możliwością podejmowania decyzji o sposobie i formie działań.

Różnica pomiędzy umową cesji i umową powierniczego przeniesienia wierzytelności jest niewielka. Umową cesji zbywa się prawa do wierzytelności. Umowa powierniczego przeniesienia wierzytelności zawsze określa czas, na jaki jest ta wierzytelność zbyta, po upływie którego prawo do wierzytelności wraca do pierwotnego właściciela.

Umowy zlecenia windykacji

Umowę zlecenia windykacji stosujemy, gdy zlecenie ma odbywać się na podstawie wydanego już prawomocnego orzeczenia sądu. Stosujemy tę umowę również w sytuacji, gdy występują ograniczenia prawne uniemożliwiające podpisanie umowy powierniczej. Najczęstsze ograniczenia to zapisy w umowie pomiędzy kontrahentami o zakazie cesji wierzytelności. W tej sytuacji zlecenie realizujemy na podstawie pełnomocnictwa do reprezentacji udzielonego przez Klienta. Przebieg zlecenia na podstawie pełnomocnictwa nie ogranicza naszych możliwości na żadnym z etapów egzekucji.

Umowy stałej współpracy

Tę formę współpracy stosujemy przy umowach z Klientami, którzy posiadają własną obsługę prawną oraz z Kancelariami Adwokackimi działającymi na zlecenia swoich Klientów. Prawomocne orzeczenie sądu i pełnomocnictwo udzielone do reprezentacji pozwalają nam na wyszukiwanie składników majątkowych, prowadzenie nadzoru oraz bezpośredniego udziału w egzekucji komorniczej.

Umowy monitoringu z pieczątką

Podpisując umowę monitoringu nasi Klienci otrzymują pieczątkę prewencyjną, którą będą sygnować swoje faktury. Zakres współpracy obejmuje również telefoniczny kontakt z dłużnikami oraz wysyłanie wezwań do zapłaty. Systematyczne przypominane o terminach spłaty zobowiązań działa mobilizująco na kontrahentów, co w efekcie prowadzi do odzyskania płynności finansowej naszych Klientów.

Wzór pieczątki prewencyjnej >>>

Prowizje

Nasza firma nie pobiera opłat wstępnych za prowadzone zlecenie.

Prowizję potrącamy procentowo wyłącznie od kwot odzyskanych w trakcie dochodzenia wierzytelności. Odzyskaną kwotę przekazujemy w terminie 7 dni na rachunek klienta.
Do każdego przelewu wystawiamy fakturę na należną prowizję.

Wysokość prowizji za usługi windykacyjne ustalamy po uwzględnieniu kilku czynników, takich jak:
- daty wymagalności roszczenia,
- jakość dokumentów potwierdzających wymagalność roszczenia,
- stan prawny dłużnika,
- wysokość wierzytelności.

Ceny usług wynoszą od 7% do 18% w zależności od wysokości dochodzonej wierzytelności. Stawka nie może być jednak niższa niż 500 zł netto. W wierzytelnościach powyżej 200 000 zł kwota prowizji podlega negocjacji.
Prowizja od zlecenia prowadzonego na podstawie prawomocnego postanowienia i po bezskutecznej egzekucji wynosi od 20% do 40%.

Koszty

W ramach współpracy z firmą Vindicaso Zleceniodawca nie ponosi kosztów sporządzania pozwów, pism procesowych oraz kosztów zastępstwa procesowego i reprezentacji w postępowaniu sądowym.

Jedyne opłaty, które ponosi Zleceniodawca przy kierowaniu sprawy do windykacji sądowej to koszt stałej opłaty stosunkowej (wpisu sądowego):

1) Postępowanie zwykłe
- gdy kwota roszczenia wynosi do 2000 zł opłata wynosi 30 zł
- gdy kwota roszczenia wynosi od 2000 zł do 5000 zł opłata wynosi 100 zł
- gdy kwota roszczenia wynosi ponad 5000 zł do 7500 zł opłata wynosi 250 zł
- gdy kwota roszczenia wynosi ponad 7500 zł opłata wynosi 300 zł
Opłata stosunkowa od wartości przedmiotu sporu większej niż 10 000 zł wynosi 5%.

2) Postępowanie uproszczone (nakazowe)
W sprawach podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym wysokość opłaty wynosi jedną czwartą opłaty postępowania zwykłego, nie może jednak wynosić mniej niż 30 zł.